Els auxiliars i les gerocultores dels centres geriàtrics són peces clau en el model d’Atenció centrada en la persona (ACP). Estableixen, al costat d’altres professionals, una manera de vida més flexible i personalitzada pels residents.

Respectar els hàbits i preferències de les persones és una forma de procedir en la qual aquests professionals són fonamentals a causa de la proximitat i l’atenció continuada que presten als residents.

Amb el model d’atenció personalitzada, els auxiliars i les gerocultores disposen d’una major autonomia, però també tenen una major responsabilitat. Atenen les necessitats diàries de la gent gran, però també acompanyen, protegeixen, cuiden i donen suport als residents perquè, en la mesura de les seves capacitats, puguin seguir dirigint la seva vida.

Una atenció directa continuada, polivalent i ben formada que desenvolupa processos d’atenció integral i personalitzada perquè les persones grans tinguin suport en la realització de la seva activitat quotidiana i no només en situacions relacionades amb cures bàsiques.

Auxiliars i gerocultors disposen del suport d’altres professionals per, des d’un treball en equip interdisciplinari, cooperar en la cura de cada resident, sense deixar de implicar-se en el seguiment continuat de les persones al seu càrrec.

L’atenció centrada en la persona genera beneficis no només per a la gent gran (qualitat de vida), sinó també per als professionals (major satisfacció, menor estrès i cansament) i per a les organitzacions (menys conflictes i millors resultats).

Aquests professionals fan que la vida dels residents sigui el més fàcil i còmoda possible. Les seves principals tasques són les següents:

 • Amb el pas de l’edat molts residents tenen la mobilitat reduïda i no poden aixecar-se del llit i moure, de manera que necessiten ajuda per realitzar aquestes tasques.
 • Des de primera hora del matí, ajuden els residents a vestir-se i rentar-se, ja que molts d’ells no ho poden fer per si sols.
 • Ajuden a les persones dependents a mantenir la seva higiene personal.
 • S’encarreguen d’alimentar les persones dependents que no són capaços de menjar per si soles.

Les famílies poden participar amb les persones usuàries i el personal en les activitats dels  centres, així com prendre decisions relacionades amb la cura del seu familiar i aportar informació sobre la biografia de la persona usuària i el seu projecte vital.

El model d’atenció centrada en la persona promou la qualitat de vida de la gent gran i té també un efecte positiu en la realització personal dels professionals dels centres residencials.

Entre els beneficis de l’ACP cal destacar:

 • Millora la qualitat de vida de la gent gran (benestar, estat d’ànim, autonomia, independència …).
 • Els residents i les famílies estan més satisfetes amb l’atenció rebuda.
 • Facilita i anima la presència i col·laboració familiar en les cures.
 • Augmenta la confiança de les famílies cap al centre i els professionals.
 • Dignifica i qualifica la tasca assistencial dels professionals.
 • Motiva, genera il·lusió i enforteix l’autoestima professional.
 • Afavoreix processos de millora i innovació.
 • Fa visible, reforça i posa en valor les bones pràctiques.
 • Crea espais de comunicació i cooperació amb les persones usuàries, les famílies i la resta de professionals, facilitant les relacions i un bon clima laboral.
 • Promou la participació, l’intercanvi i el treball en equip.
 • Millora la qualitat de l’atenció.

Els centres residencials han de considerar fonamental proporcionar una atenció humana, centrada en les necessitats i preferències de les persones.